تعمیر پاور

برد پاور یا همان برد تغذیه وظیفه تغذیه برق قسمتهای مختلف را بر عهده دارد.

خرابی این برد منجر به روشن نشدن تلویزیون می شود.

تماس فوری تعمیرات