loading

تعمیر پاور

برد پاور یا همان برد تغذیه وظیفه تغذیه برق قسمتهای مختلف را بر عهده دارد.

خرابی این برد منجر به روشن نشدن تلویزیون می شود.

      تماس با نمایندگی